خانهمطالعات موردیمقاوم سازی قاب بتنی با بادبند و کامپوزیت FRP

نام پروژه:

  • ساختمان مسکونی

نوع سازه:

  • ساختمان بتنی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ظرفیت باربری جانبی و ثقلی قاب بتنی در یک ساختمان بتن آرمه در حال اجرا به دلیل خطای طراحی افزایش پیدا کرده است.است.

راهکار:

جهت افزایش ظرفیت باربری جانبی قاب بتنی از تکنیک افزودن بادبند به قاب استفاده شده است. همچنین سیستم مقاوم سازی ™FibraOne  جهت افزایش مقاومت ستون بنی طراحی و اجرا گردید.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item