خانهمطالعات موردیافزایش ضخامت دال بتنی

نام پروژه:

  • ساختمان صنعتی

نوع سازه:

  • ساختمان صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

در این پروژه ضخامت کف بتنی افزایش پیدا کرده است.


راهکار:

جهت افزایش ضخامت کف بتنی در ابتدا میلگردهای جدید در دال بتنی با استفاده از چسب کاشت افزیر کاشته شده و بتن ریزی مجدد صورت گرفته است. سیستم مورد استفاده در این پروژه سیستم ژاکت بتنی  ™Strata می باشد.

تصاویر

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط

featured_item